Úvod » Vzdělávání » Kurzy moderní hebrejštiny 2023/2024

Kurzy moderní hebrejštiny 2023/2024

Výuka moderní hebrejštiny probíhá v budově Židovské obce Brno již více než 20 let, a to hned v několika úrovních rozdělených podle hloubky znalostí hebrejského jazyka, případně podle délky studia. 

Kurzy většinou začínají po vysokých svátcích (Roš ha-šana a Jom kipur), tj. v období od poloviny září do půlky října, a konají se jednou týdně.
Celkem obsahuje každý kurz 30 devadesátiminutových lekcí.

Cena kurzu:
dospělí: 5 000 Kč
studenti a důchodci: 4 200 Kč
členové ŽOB: 2 500 Kč

Místo konání: Židovská obec Brno, třída Kpt. Jaroše 3 

Přihlášky a kurzovné zasílejte nejpozději do 22. 9. 2023 na secretary@zob.cz. Další informace najdete v přihlášce, která je níže.

Kurzovné je možné uhradit ve dvou splátkách, pro bližší informace kontaktujte sekretariát ŽOB na secretary@zob.cz nebo 544 509 622. Kurzy se budou otevírat v případě naplnění minimální kapacity kurzu. 

Pro další informace se neváhejte obrátit na sekretariát ŽOB nebo přímo Vašeho lektora.

Zahájení výuky: 

Alef 1
(začátečníci)
středa17:00 – 18:30učí Kityod 4.10.
Alef 2
(začátečníci)
čtvrtek18:30 – 20:00učí Kityod 5.10.
Bet
(původně ALEF 1+2)
úterý18:30 – 20:00učí Kityod 3.10.
Gimel  
(původně BET)
čtvrtek17:00 – 18:30učí Kityod 5.10.
Dalet
(původně GIMEL)
úterý17:00 – 18:30učí Kityod 3.10.
He
(původně DALET)
pondělí17:00 – 18:30učí Efratod 2.10.
Zajin
(původně VAV a HE)
středa18:30 – 20:00učí Efratod 4.10.
Chet
(původně ZAJIN)
pondělí18:30 – 20:00učí Efratod 2.10.

Náplně jednotlivých úrovní se liší podle míry pokročilosti studentů a průběžně se přizpůsobují jejich potřebám a schopnostem vstřebávat probírané gramatické, taxonomické a lexikologické jevy a aplikovat je při mluveném a písemném projevu.

Úplní začátečníci nastupují do úrovně Alef a během prvních lekcí se postupně seznamují s hláskami hebrejské abecedy, učí se je číst a psát a díky vokalizačním značkám pro samohlásky dokáží brzy číst i celá slova a jednoduché věty. Na konci kurzu jsou již schopni tvořit jednoduchá souvětí, částečně i číst bez vokalizačních značek, časovat pravidelná slovesa aktivních slovesných kmenů v přítomném čase, používat přívlastky podstatných jmen, základní spojky, předložky, zájména a číslovky.

Pro úroveň Bet je charakteristická hlubší znalost gramatiky a širší slovní zásoba, která se promítá do mluveného a psaného projevu studentů. Studenti se učí časovat pravidelná slovesa aktivních slovesných kmenů v minulém čase, používat předložky se zájmennými příponami, složené a řadové číslovky a znají neosobní vazbu a jiné gramatické jevy.

Studenti Gimelu jsou již schopni si poradit i s textem bez vokalizačních značek, znají přítomný a minulý čas různých slovesných kmenů a běžně tvoří souřadná souvětí. Zvládají jednoduché rozhovory, znají obecnou historii a geografii Izraele a orientují se v židovských svátcích a některých židovských tradicích.

Studenti úrovně Dalet dokáží časovat slovesa v přítomném a minulém čase a zvládají i vybrané slovesné kmeny časovat v budoucím čase. Umí tvořit rozkazovací způsob a různé druhy vedlejších vět. Studenti mohou vést složitější rozhovory, čtou jednoduché knihy, znají historii a geografii Izraele, všechny židovské svátky a náboženské tradice.

V úrovni He je čtení bez vokalizačních značek samozřejmostí. Studenti se vyznají v přítomném, minulém i budoucím čase většiny slovesných kmenů, ovládají rozkazovací způsob a tvoření složitějších souvětí. Jsou schopni hebrejsky hovořit o různých tématech, dokáží číst jednoduché knihy a vybrané části hebrejské bible, znají historii a geografii Izraele, včetně přírodních a kulturních zajímavostí a tradic.Studenti nejvyšších úrovní Vav a Zajin bez problémů komunikují s rodilými mluvčími na jakékoli téma, zcela běžně používají všechny gramatické jevy, sledují izraelské zprávy, čtou izraelské noviny a knihy v hebrejštině. Dobře se vyznají v dějinných, náboženských a sociokulturních souvislostech provázejících existenci Státu Izrael a orientují se v geopolitické situaci Blízkého východu.

Lektorky:

Mgr. Kristýna (Kity) Zubčáková je absolventkou magisterského studia oboru Religionistika na FFMU v Brně a od r. 2013 vede při ŽOB kurzy moderní hebrejštiny pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. V letech 2011-2015 strávila během tří studijních pobytů na Univerzitě Tel Aviv a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě více než 20 měsíců a absolvováním jazykového kurzu moderní hebrejštiny při Hebrejské univerzitě získala znalosti úrovně C1. V téže době se podílela také na vývoji prvního česko-hebrejského a hebrejsko-českého praktického slovníku (nakl. Lingea 2017) a v r. 2019 dělala odbornou korekturu ilustrovaného slovníku 1000 hebrejských slovíček (nakl. Edika).

Efrat Barlev je rodilá mluvčí narozená v Jeruzalémě. V r. 2005 absolvovala studium biologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a následně i VFU v Brně. Od r. 2007 pracuje jako lektorka kurzů moderní hebrejštiny pro pokročilé studenty a věnuje se překladům z/do hebrejštiny. V letech 2011-2016 se rovněž podílela na vývoji prvního česko-hebrejského a hebrejsko-českého praktického slovníku (nakl. Lingea 2017) a v r. 2019 vydala ilustrovaný slovník 1000 hebrejských slovíček (nakl. Edika). Kromě hebrejštiny ovládá i češtinu, angličtinu, francouzštinu a arabštinu.