Úvod » Vzdělávání » Vzdělávací programy pro školy

Vzdělávací programy pro školy

 

zmp_tmbŽidovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu – pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
tel.: 544 509 651, 544 509 652
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

Brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze nabízí vzdělávací programy, které připravuje pro žáky a studenty různých typů škol a pro zájmové skupiny zabývajícími se volnočasovými programy. Oddělení má k dispozici technicky vybavený přednáškový sál o kapacitě 30 posluchačů.

PŘEDNÁŠKY

Jsou určeny především žákům ZŠ a SŠ. Lze je přizpůsobit věku žáků a jejich znalostem
židovských reálií. Hlavní část přednášek tvoří výklad lektora, který seznámí studenty
s novými informacemi v rámci jednotlivých témat. Každá přednáška je završena společnou
diskuzí k dané problematice. Časová dotace přednášky odpovídá přibližně dvěma
vyučovacím hodinám (90 minut). Cena: 35 Kč za žáka, pedagogický doprovod má vstup
zdarma.

Biblické dějiny Židů

Přednáška seznamuje se starověkými dějinami židovského národa podle Bible, která vypráví o dlouhé cestě, na níž se z jedné rodiny, rodiny Abrahamovy, stal celý národ.
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. století do současnosti

Seznámení s historií židovského osídlení na našem území.

Dějiny antisemitismu

Hledání kořenů tradičního i moderního antisemitismu v Evropě a skutečností, které s nimi souvisejí.

Perzekuce českých a moravských Židů za 2. světové války

Dějiny Židů v období 2. světové války s důrazem na Protektorát Čechy a Morava a ghetto Terezín.

Tradice a zvyky Židů

Přednáška představuje židovský národ v dějinném kontextu, vysvětluje základní pojmy judaismu a přibližuje významné události života Židů a svátky židovského roku. Přednáška je doplněna ukázkami judaik, předmětů náležejících k židovské tradici.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY

Přibližují účastníkům vybraná témata: židovské tradice, svátky, zvyky, kulturu, dějiny a náboženství. Programy jsou postaven y na samostatné práci účastníků a využívají i jejich dramatických či výtvarných schopností. Časová dotace těchto programů je stejně jako u pře dnášek přibližně 90 minut. Cena: 40 Kč za žáka , pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Badatel

Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. Studenti pracují v 5 skupinách. Témata: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba, Pesach.

Hebrejská abeceda

V této dílně se žáci a studenti seznámí s hebrejskou abecedou, písmem židovského národa. Dozvědí se o původu Tóry i celé Bible, o jejím vzhledu a významu. V praktické části projdou základními pravidly psaní a čtení.

Hanin kufřík

Žáci a studenti se na základě vlastního pátrání v dokumentech seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce studentů. Program inspirovaný knihou Karen Levinové Hanin kufřík.

Holocaust v dokumentech

Pět pracovních skupin studentů analyzuje dokumenty reprezentující pět fází holocaustu: definice a evidence, zbavování práv a majetku, deportace, koncentrace a fyzická likvidace.
Ghetto Lodž

Žáci a studenti se na základě analýzy archivních dokumentů, fotografií a vzpomínek přeživších seznámí s historií ghetta v Lodži a s osudy protektorátních Židů, kteří tam byli deportováni v říjnu a listopadu 1941. Práce k pěti na sebe navazujícím tématům probíhá v menších pracovních skupinách. Součástí programu je i promítání krátkého dokumentu vzniklého z materiálů pro film Ghetto jménem Baluty režiséra Pavla Štingla. Workshop dále využívá původních archivních materiálů z projektu Terezínské album ze vzdělávacího portálu www.holocaust.cz.
Nevítaní cizinci

Tento workshop se věnuje židovským uprchlíkům do Československa a krizi uprchlické politiky v roce 1938. Zabývá se zejména uprchlíky z Rakouska, kteří se po jeho „anšlusu“ k Německu pokoušeli v Československu najít útočiště, a uprchlíky z území tzv. Sudet prchajícími po uzavření Mnichovské dohody do vnitrozemí, odkud byli často i přes nebezpečí, které jim hrozilo, vraceni zpět. Délka programu 120 minut.
V měsících dubnu až říjnu zajišťujeme prohlídku židovského hřbitova v  Brně-Židenicích s odborným výkladem lektora (cena: 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod má vstup zdarma) a jednodenní výlety „Po stopách brněnské židovské komunity“ obsahující komentovanou prohlídku centra Brna, košer oběd, přednášku o košer stravování a prohlídku židovského hřbitova (cena programu: 85 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma; cena košer oběda: 75 Kč za osobu).