Úvod » Obec » JAS Agentura – pečovatelská služba

JAS Agentura – pečovatelská služba

JAS_logo

Posláním Agentury JAS je pomoc člověku v obtížné životní situaci způsobené věkem nebo nepříznivým zdravotním stavem a nepříznivou sociální situaci.
Např. omezení hybnosti z důvodu věku nebo zdravotního stavu a nutnost podpory a pomoci při zajištění hygienické péče, péče o sebe sama.

Cílem je pomocí výkonu pečovatelské služby umožnit klientům, kteří se v důsledku svého věku či zdravotního stavu dostali do nepříznivé sociální situace a nejsou schopni vlastními silami zabezpečit péči o vlastní osobu i domácnost, vést důstojný a plnohodnotný život ve vlastním sociálním prostředí přizpůsobený jejich potřebám, návykům a životnímu rytmu. Snahou je pomocí výkonu činností definovaných v §40 Zákona o sociálních službách uspokojení základních životních potřeb uživatelů s důrazem na kvalitu a předcházení sociálnímu vyloučení.

Cílovou skupinou jsou osoby žijící v Brně, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři) nebo chronického onemocnění či zdravotního postižení, případně rodiny s dětmi (týká se podpory rodin s trojčaty a vícerčaty, které nejsou schopny pečovat o vlastní osobu, domácnost a zapojit se do běžného života. 
Péče se poskytuje se zvláštním zřetelem k potřebám osob přeživších holocaust, držitelům osvědčení podle zákona č. 255/1946 a židovské komunity.

Agentura byla založena při ŽOB 15. ledna 2004 díky finanční podpoře českého Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH), německého Fondu Budoucnosti (FB) a Židovské obce Brno. Název je zkratkou The Jewish Agency for Seniors (židovská agentura pro seniory). Agentura zabezpečuje pečovatelskou službu v domácím prostředí v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejícími předpisy.

Terénní pečovatelská služba je poskytována pracovníky s odpovídající kvalifikací. Obsah a rozsah služeb je vymezen Smlouvou o poskytování sociální služby a individuálním plánem poskytování pečovatelské služby.

Žádat o pečovatelskou službu může přímo budoucí uživatel, nebo kterákoliv jím pověřená osoba (informace o službě, základní sociální poradenství, sociální práce – případné hledání možností zajištění péče).

Pečovatelská služba doplňuje péči rodinných příslušníků nebo blízkých klienta, nemá ji nahrazovat.

Základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na úřady

Poskytování základních činností a rozsah péče závisí na potřebách uživatele a kapacitních možnostech služby.

Pracovní doba:

Pondělí až neděle 06.00-19.00 hod. (365 dní v roce)

Sociální pracovnici lze kontaktovat emailem, telefonicky , ideálně pondělí-pátek mezi 7.00-16.00 h, osobní schůzku je lepší si domluvit telefonicky dopředu, s ohledem na typ poskytované služby.

Fakultativní výkony:

  • Doprovod při vycházce
  • Dohled nad dospělým klientem v domácnosti 
  • Další činnosti v rámci společensky aktivizačních činností: pořádání senior klubu – pro členy ŽOB  návštěvy dobrovolníků ŽOB.

Fakultativní úkony zabezpečujeme dle kapacitních možností pouze uživatelům využívajícím základní činnosti pečovatelské služby (viz výše).

Ceny sociálních služeb jsou určeny dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. s odvoláním na zákon č. 108/2006 Sb. Ceník je zájemci o službu předložen před podpisem smlouvy, je její přílohou spolu s pravidly poskytování služeb.

Další služby:

  • Základní sociální poradenství telefonické nebo v kanceláři pečovatelské služby, případně v domácnosti klienta nebo osoby, které je poskytováno poradenství
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakty:

Vedoucí: Ing. Pavla Fráňová
Mobil: 736 614 148

Sociální pracovnice: Bc. Jana Knoflíčková
Mobil: 739 344 122

Email: jas@zob.cz
Kancelář Agentury JAS – telefon: 544 509 670

Adresa: tř. Kpt. Jaroše 3, 4.poschodí


Naši donátoři:

Spolufinancováno z dotace města Brna

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Spolufinancováno z prostředků Nadačního fondu obětem holocaustu


Poskytování sociálních služeb židovským obětem nacistické perzekuce podporují granty Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. se sídlem v New Yorku, USA
Spolufinancováno z Nadace rodiny Komárkových