Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

zmp_tmbŽidovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz
tana.klementova@jewishmuseum.cz
tel.: , tel. i fax: 544 509 651 – 2
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Duben 2018

11. března 2018

středa 4. 4. v 17.00 hodin: Moravští židovští spisovatelé II.
Druhý díl přednášky z cyklu Německá židovská literatura zaměřené na méně známou oblast literární tvorby, a to německy píšící židovské moravské autory. Přednáška profesorky Ingeborg Fialové z Katedry germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci přiblíží tvorbu několika významných osobností působících od 18. do 20. století na Moravě. Vstupné 30 Kč

úterý 10. 4. v 17.00 hodin: Protižidovské pogromy v Republice mnoha národů
Během povstání ukrajinského hejtmana Bohdana Chmelnického v letech 1648–1649 na území Republiky mnoha národů, nejtolerantnějšího státního celku tehdejší Evropy, došlo k nejrozsáhlejším protižidovským pogromům té doby. Přednáška polonistky a judaistky Hany Nely Palkové přiblíží kontext, příčiny a důsledky těchto pogromů a seznámí posluchače s postoji dobových kronikářů i současných historiků. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 12. 4. od 14 do 17 hodin: Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa
Den památky obětí šoa a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy se prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomíná památka obětí holocaustu. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském ghettu v roce 1943. V židovském kalendáři připadá Jom ha-šoa na 27. den měsíce nisanu. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu se uskuteční na prostranství před Místodržitelským palácem na Moravském náměstí. Akce se koná ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, Židovskou obcí Brno a Muzeem romské kultury. Vstup volný

úterý 17. 4. v 17.00 hodin: Země nikoho. Židovští uprchlíci mezi hranicemi ve střední Evropě v roce 1938
Během roku 1938 se podél hranic států ve středovýchodní Evropě objevilo nové teritorium – země nikoho, v níž byli uvězněni nechtění uprchlíci, většinou pronásledovaní kvůli svému židovskému původu. Skupiny vyhnanců pobývající podél cest, na polích, v rozpadajících se budovách, mezi pohraničními posty nebo v internaci bezprostředně za hranicí byly nejviditelnějším projevem posunu k protižidovské politice vůči uprchlíkům a etnickému pojetí občanství. Přednáška historika Michala Frankla se uskuteční v rámci cyklu Křižovatky osudů. Židovská komunita v Československu 1918 až 1968. Program se koná ve spolupráci se Statutárním městem Brnem. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 19. 4. v 17.00 hodin: Jáchymka, Užhorod, Květušín. Příklady tří menšinových škol v předválečném, válečném a poválečném Československu
Postavení menšin ve společnosti nese mnohá úskalí. Mezi klíčové strategie menšin usilujících o přijetí většinovou společností patří vzdělanost. Má však menšina rezignovat na svou svébytnost, aby ve společnosti obstála, nebo má na svých specifikách trvat? Je řešením spíše menšinová škola nebo integrace členů menšiny do většinových škol? Přednáška Marie Smutné z Institutu Terezínské iniciativy se uskuteční v rámci cyklu Křižovatky osudů. Židovská komunita v Československu 1918 až 1968. Program se koná ve spolupráci se Statutárním městem Brnem. Náhradní termín za neuskutečněnou přednášku z 8. 2. Vstupné 30 Kč

neděle 22. 4. v 10.30 hodin: Pro děti – Mojžíšova cesta
Když se někdo chystá na cestu, musí se na ni dobře připravit, naplánovat trasu a znát její cíl. Mojžíš však na to, aby vyvedl židovský lid z Egypta, žádnou přípravu neměl. Jak toto dobrodružné čtyřicetileté putování dopadlo? Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorech sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

 

V měsíci dubnu můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Po-lin / Židé v Republice mnoha národů připravenou ve spolupráci Polského institutu v Praze a Muzea dějin polských Židů Polin. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Březen 2018

18. února 2018

úterý 6. 3. v 17 hodin: Vernisáž výstavy Po-lin / Židé v Republice mnoha národů
Výstava připravená ve spolupráci Polského institutu v Praze a Muzea dějin polských Židů Polin mapuje osudy židovské komunity na území Republiky mnoha národů v 16.–18. století, kdy díky příznivým společensko-politickým podmínkám polsko-litevský stát představoval světové centrum židovské vzdělanosti a kultury. Vstup volný

středa 14. 3. v 17 hodin: Hledání identity. Židovští intelektuálové Kafkovy doby
Detailní analýza textů židovských literátů a myslitelů Kafkovy doby prozrazuje složité pojetí a chápání národní identity. Někteří z těchto myslitelů stáli u zrodu spolku Brit Šalom v Jeruzalémě, který již ve dvacátých letech 20. století promýšlel možnost dvounárodnostního státu v Palestině. Analýze nacionalistických tendencí a vnímání národní identity Kafkovými současníky se bude věnovat přednáška Kateřiny Čapkové z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Přednáška z cyklu Křižovatky osudů. Židovská komunita v Československu 1918 až 1968 se uskuteční za podpory Statutárního města Brna. Vstupné 30 Kč

neděle 18. 3. v 10.30 hodin: Pro děti – Josef a jeho sny
Byl jeden židovský chlapec, který se jmenoval Josef, a sny, které se mu zdávaly, se vždy plnily. Měl jedenáct bratrů, kteří jej ze žárlivosti prodali do cizí země, kde se z Josefa stal velmi mocný muž. Tak začíná další příběh Tóry plný zvratů a dobrodružství. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorech sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

úterý 20. 3. v 17 hodin: Mesiášství a falešní mesiáši v judaismu: Jakob Frank v Brně a jiní
Ve válečných dobách a v časech sociálních krizí vzbuzovali falešní mesiáši novou naději. Jejich hnutími byly v raném novověku zasaženy také české země. Přednáška hebraistky Terezie Dubinové přiblíží náboženské pojetí mesiášství a osudy nejznámějších falešných mesiášů Šabtaje Cvi a Jakoba Franka. Vstupné 30 Kč

úterý 27. 3. v 17 hodin: Pesach
Svátek Pesach neboli Svátek nekvašených chlebů je slaven na připomínku vysvobození Židů z egyptského otroctví a patří mezi nejstarší a zároveň nejvýznamnější židovské svátky. Smyslu, duchovnímu pozadí a praktické oslavě svátku charakteristického specifickými stravovacími zvyky se bude věnovat přednáška Kristýny Kuboňové z Ústavu religionistiky FF MU. Vstupné 30 Kč

středa 28. 3. v 17 hodin: Vždycky jsem chtěla psát
Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou o románech Hana, Slepá mapa a její další tvorbě. Román Hana zasazený do období tyfové epidemie v 50. letech minulého století ve Valašském Meziříčí odkrývá pomocí vzpomínek na události 2. světové války traumata tamní židovské rodiny. Publikace se umístila v anketě Lidových novin Kniha roku 2017 na 6.–7. místě. Program se koná ve spolupráci s KVC RF při ŽOB. Vstupné 30 Kč

 

V měsících březnu a dubnu můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Po-lin / Židé v Republice mnoha národů připravenou ve spolupráci Polského institutu v Praze a Muzea dějin polských Židů Polin. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný