Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

zmp_tmbŽidovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
jitka.kralova@jewishmuseum.cz
tel.: , tel. i fax: 544 509 651 – 2
www.jewishmuseum.cz

Květen 2017

26. dubna 2017

úterý 2. 5 od 17 hodin: Domy života V – Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Bzenec, Strážnice
Páté pokračování cyklu přednášek o moravských židovských hřbitovech se zaměří na pietní místa moravského Slovácka. Relativně mladé hřbitovy ve Velké nad Veličkou a Veselí nad Moravou stanou v protikladu ke dvěma ukázkovým připomínkám nejstaršího židovského osídlení na Moravě, a to v Bzenci a Strážnici. Z pohledu funerální symboliky se přednášející Helena Bretfeldová bude věnovat ukázkám vyobrazení jelena jakožto zpodobnění osobního jména Naftali a jmen Hirsch, Hirš a Cvi. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 11. 5. od 17 hodin: Židé v literatuře německého romantismu
Přestože spojení pojmu romantismus a Židé není v učebnicích literární historie příliš obvyklé, právě toto období, zejména vzhledem k formování německé kultury, představuje jeden ze stěžejních úseků dějin evropských Židů. Profesorka Ingeborg Fialová z Katedry germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci ve své přednášce nastíní prudce se proměňující společenskou situaci doby podmíněné na jedné straně osvícenskými idejemi, na straně druhé ovlivněné rodícím se německým nacionalismem. Vstupné 30 Kč

úterý 16. 5. od 17 hodin: Otroci Třetí říše
Během druhé světové války vzniklo na území dnešní České republiky na třicet osm pobočných koncentračních táborů, v nichž byli k práci nuceni židovští i političtí vězni. Propracovaný systém spolupráce mezi průmyslovými podniky a tábory situovanými zejména v oblasti Říšské župy Sudety a samotná proměna Sudet ve výrobní zónu bude tématem přednášky Adama Alfonse z Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednášející představí také svou novou knihu Otroci Třetí říše, která bude na místě k zakoupení za zvýhodněnou cenu. Vstupné 30 Kč

úterý 23. 5. od 17 hodin: Společenské proměny současné Francie očima židovského intelektuála
Moderovaný diskusní večer nad knihou Alaina Finkielkrauta Jedině to je přesné, kterou tvoří autorovy komentáře k politickým, společenským a kulturním událostem z let 2013–2015 původně určené pro francouzské Rádio židovského společenství (RCJ) a časopis Causeur. Pozvání k diskusi přijali politolog prof. Vít Hloušek (FSS MU), historik prof. Jiří Hanuš (FF MU), politolog Michal Pink, Ph.D. (FSS MU) a romanista prof. Petr Kyloušek (proděkan FF MU). Moderátorem večera bude novinář Petr Brod. Vstupné 30 Kč

neděle 21. 5. od 10,30 hodin: Program pro děti – Počítejme do padesáti
V jarním období se v židovském kalendáři mezi svátky Pesach a Šavuot nachází období zvané omer trvající sedm týdnů. Počítání omeru bude téma květnové „matematické“ dílny pro děti od 5 let. Na všechny, kdo napočítají alespoň do čtyřiceti devíti, čeká sladká odměna. Takže počítadla klidně s sebou! Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 25. 5. od 17 hodin: Staronový stát Židů
Stát Izrael je jedinou demokratickou zemí na Blízkém Východě. Nehledě na vysokou míru vnějšího ohrožení představuje sama izraelská společnost velmi pestrou mozaiku tvořenou Židy z celého světa, izraelskými Araby, křesťany a Drúzy. Stát Izrael má mnoho specifik také v oblasti geografie, demografie, právního systému, bezpečnosti a obrany či životního prostředí. Méně známými pohledy na tuto jedinečnou zemi se bude zabývat přednáška kulturoložky a hebraistky Terezie Dubinové. Vstupné 30 Kč

V měsíci květnu můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Skotští Židé. Identita, příslušnost a budoucnost. Výstava se koná ve spolupráci s Židovskou obcí Brno a je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný


Programy se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.
Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.
Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Duben 2017

28. března 2017

úterý 4. 4. v 17 hodin: Kašrut – jeden z pilířů praktického judaismu

Shrnutí zásad, spirituálního pozadí a praktických dopadů na stravování Židů. Co praktikující Židé jedí, a co ne, jak probíhá košer porážka, co dodržování pravidel kašrutu znamená pro tradiční domácnost a co to přináší pro Židy v České republice? Na tyto a další otázky odpoví přednáška Chaima Kočího, předsedy společnosti Chevra Kadiša ČR a dohlížitele dodržování zásad přípravy košer pokrmů (mašgiacha) pražského rabinátu. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 6. 4. v 17 hodin: Skotští Židé. Identita, příslušnost a budoucnost

Vernisáž výstavy fotografií, jejichž autorem je významný fotograf Judah Passow, izraelský rodák žijící v Londýně, který vytvořil portrét Židů žijících na sever od anglických hranic. Při mapování skotské židovské komunity navštívil nejen velká města jako Glasgow a Edinburgh, ale i odlehlé Shetlandské ostrovy nebo ostrov Skye. Tato fotografická esej představující skotské Židy pevně zakořeněné v jejich židovské identitě, zároveň však také jako skotské patrioty, bude při vernisáži doplněna hudebním vystoupením. Vstup volný

středa 12. 4. v 17 hodin: Osudy brněnských Židů deportovaných na východ

Tragický osud Židů z Čech a Moravy je širokou veřejností nejčastěji spojován s vyhlazovacím táborem Auschwitz II-Birkenau. O ghettech v Minsku a Rize nebo o mnohých tranzitních ghettech na území bývalého Generálního gouvernementu, která se stala přestupními stanicemi deportovaných na cestě do vyhlazovacích táborů, naopak nepanuje širší povědomí. Osudy brněnských Židů deportovaných směrem na východ ve své přednášce přiblíží Jana Šplíchalová z Oddělení pro dějiny šoa ŽMP. Vstupné 30 Kč

středa 19. 4. v 17 hodin: Podstata štěstí

Na pojem „štěstí“ lze bezesporu nahlížet z nepřeberného množství pohledů. Debaty k tomuto obtížně uchopitelnému pojmu, jeho podstatě a chápání  v minulosti i současnosti z pohledu náboženství se zúčastní vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, římskokatolický kněz a publicista Jan Hanák a filozof, teolog a vysokoškolský pedagog Milan Klapetek. Program se koná ve spolupráci s KVC RF při Židovské obci Brno Vstupné 30 Kč

neděle 23. 4. 10.30 hodin: Pro děti – Pesach, svátek nekvašených chlebů

Přijďte si připomenout biblický příběh o deseti ranách seslaných na Egypt a následném vyjití Židů z otroctví. Během dílny se děti dozví, proč se svátek pojí také s oslavou jara a  proč je označován jako  svátek nekvašených chlebů. Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 27. 4. v 17 hodin: Brno známé-neznámé

Židovští architekti vtiskli Brnu v meziválečném období ráz moderního města, jehož stavby se mohly poměřovat s předními evropskými realizacemi. Architekti jako Alfred Neumann, Zikmund Kerekes či Heinrich Blum však často stojí ve stínu jmen slavných stavitelů. O známých i opomíjených dílech, východiscích tvorby a charakteristice staveb brněnských židovských architektů pojedná Zuzana Ragulová ze Semináře dějin umění FF MU. Vstupné 30 Kč

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

V měsících dubnu a květnu můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Skotští Židé. Identita, příslušnost a budoucnost. Výstava se koná ve spolupráci s Židovskou obcí Brno a je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Březen 2017

1. března 2017

1čtvrtek 2. 3. v 17 hodin: Po stopách zaniklých židovských obcí – Jemnice a Police

První přednáška z nového cyklu zaměřeného na historii zaniklých židovských obcí na Moravě se bude věnovat osudům židovské obce v Jemnici a Polici. Přednáška etnoložky Jany Lochmanové z Muzejního spolku v Jemnici vylíčí mimo důležitých dějinných událostí i barvité osudy místních významných židovských rodin a osobností. Na přednášku naváže vernisáž výstavy Židovská náboženská obec v Jemnici a Polici. Vstupné 30 Kč

 

úterý 7. 3. v 17 hodin: Počátky rakouského Manchesteru

Úvodní přednáška z cyklu Moravští židovští podnikatelé doc. Bohumíra Smutného z Moravského zemského archivu bude věnována prvním úspěšným židovským podnikatelům z Brna a okolí v období počáteční fáze průmyslové revoluce. Vylíčí specifika rozvíjejícího se vlnařského průmyslu, problémy, kterým museli židovští podnikatelé čelit vůči státním úřadům a nastíní politiku a hospodářství revolučního roku 1848. Vstupné 30 Kč

 

čtvrtek 9. 3. v 17 hodin: Postava Mojžíše jako literární inspirace

Starozákonní postavu Mojžíše obestírá spousta nejasností, mnohoznačností a paradoxů, které po staletí vyvolávají mnohé interpretace a otázky. Přednáška prof. Ingeborg Fialové z Katedry germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci bude věnována interpretacím Mojžíše pohledem Goetha a Schillera, dvou největších německých historiků své doby. Vstupné 30 Kč

 

úterý 14. 3. v 17 hodin: Jak se vytváří hebrejský slovník?

V polovině února vyšel česko-hebrejský a hebrejsko-český slovník, který jako první zachycuje současnou podobu moderního hebrejského jazyka. Kdo a jakým způsobem slovníky vytváří a co je důležité pro jejich vznik na přednášce přiblíží Eva Kopečková z nakladatelství Lingea. Slovník bude na místě k zakoupení za zvýhodněnou cenu. Vstupné 30 Kč

 

úterý 21. 3. v 17 hodin: Beseda s novinářem a esejistou Karlem Hvížďalou

Beseda s Karlem Hvížďalou, novinářem komentujícím široké pole témat domácího i zahraničního dění včetně politické situace na Blízkém východě. Debatu s oceňovaným spisovatelem, autorem knižních rozhovorů a esejů, například o Karolu Efraimu Sidonovi či Václavu Havlovi, povede novinář a vydavatel Zdenko Pavelka. Program se koná ve spolupráci s KVC RF při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč

 

neděle 26. 3. 2017 v 10.30 hodin: „Od začátku měsíce radost roste“

Ptáte se, kterého že měsíce? No přece adaru, měsíce, kdy v židovském kalendáři přichází oblíbený svátek Purim. Tak se to také zpívá v jedné tradiční purimové písni. Pro naše malé návštěvníky je připravena dramatická dílna, při které dojde na skutečný Purim špíl – veselé divadelní představení o příběhu královny Ester. Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

 

Celý březen můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Židovská náboženská obec v Jemnici a Polici mapující sedmisetletou historii této zaniklé židovské obce. Výstava byla vytvořena Muzejním spolkem v Jemnici a je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Roční výročí opravy márnice na židovském hřbitově v Boskovicích

1. března 2017

Židovský hřbitov v Boskovicích byl založen nejpozději v 16. století v tehdy relativně značné vzdálenosti od města se židovskou čtvrtí, a to na severním svahu kopce zvaného Srák či Sráček pod zámeckou oborou. Původní starší rozsah pohřebiště názorně ukazuje právě poloha márnice, která se nalézala při tehdejším vstupu v severním rohu. Spodní severní plocha a boční východní plocha přibyla při rozšíření hřbitova na počátku 19. století, resp. roku 1895. Boskovický hřbitov nakonec dosáhl velikosti 1,5 hektaru a nalézá se na něm 2400 náhrobků, nejstarší dochovaný z nich z roku 1670. Spočívají zde příslušníci mnoha generací dnes již zaniklé židovské obce, včetně význačných osobností, z nichž vyniká učenec Samuel ha-Levi Kolin zvaný podle svého nejznámějšího díla Machacit ha-Šekel (1724 nebo 1720 Kolín – 1806 Boskovice). O areál pohřebiště soustavně pečuje majitel Židovská obec Brno, který v letech 1990 – 2015 na jeho postupnou obnovu vynaložil s pomocí dotací miliony korun. Završením tohoto úsilí se stala v letech 2014 – 15 celková obnova márnice.

Boskovická márnice je půvabná barokní stavba z roku 1763. V interiéru zaujmou dvě kamenné desky s hebrejskými liturgickými texty: spodní nese modlitbu pro truchlící – kadiš a dataci výstavby 1763, horní modlitbu toho, kde nebyl 30 dnů na hřbitově a dataci 1861. V protější stěně je zazděna kamenná pokladnička na dary – cedaka.

Obnovu márnice podle projektu Jaroslava Klenovského realizoval Miloš Pachl. Slavnostní otevření se odehrálo právě před rokem 1. února 2015.

Za svitu svící, symbolizujících odkaz dávno zemřelých, kteří zde po staletí klidně spí svůj věčný sen, se zde v podvečer 1. února sešlo přes sto občanů Boskovic a okolí v čele s místostarostkou Jaromírou Vítkovou. Ta ve svém proslovu dala jasně najevo, že občané Boskovic si jsou vědomi vzácné památky, kterou je boskovický židovský hřbitov a ocenila snahu Židovské obce Brno o opravu všech svých nemovitostí jako projev úcty k židovským občanům Boskovic. S krátkým poděkováním vystoupil předseda ŽOB Jáchym Kanarek a hlavního slova se ujal 87 letý historik Jaroslav Bránský (mimo jiné autor knihy Židé v Boskovicích), aby přítomné seznámil s dějinami tohoto pietního místa.

Připomněl, že márnice židovského hřbitova v Boskovicích, drobná barokní stavba, byla postavena v roce 1763. Toto datum lze přesně doložit, neboť se objevuje na zde umístěné kamenné desce s hebrejským textem modlitby Kadiš. Vzpomněl na to, jak v předchozích padesáti letech stavba rychle chátrala. Vyzdvihl usilovnou práci a obrovské odborné nasazení zednického mistra pana Karla Dvořáčka. Ten získal zkušenosti s podobnou stavbou za léta praxe, navíc konzultací se starými kamenickými mistry pocházejícími z tohoto kraje, dnes působícími v Německu. Ze stavebních materiálů nalezených na místě tak dokázal znovu postavit kamenné zdi márnice. Některé prvky původní stavby obnoveny nebyly, např. kamna s komínem, která sloužila k ohřevu vody potřebné k rituální očistě zemřelých, neboť by rekonstrukci zkomplikovala a prodražila.

Malou slavnost uzavřel Jaroslav Klenovský, který uvedl: „… v průběhu dvou let usilovné práce jsme ve dvou stavebních etapách v celkovém objemu 1,3 milionu korun budovu rekonstruovali. Obnovu platil majitel Židovská obec Brno, za pomoci dotací Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje, Nadačního fondu obětem holokaustu a Nadace Židovské obce v Praze.

Hřbitov je přístupný veřejnosti, vstup do márnice je možný jen s průvodcem. Bližší informace získáte v Muzeu Boskovicka.
(jk)

Únor 2017

11. února 2017

čtvrtek 2. 2. v 17 hod.: Boskovice – Lodž: Po stopách židovství Lodžského vojvodství. Na vernisáži výstavy fotografií, jejímiž autory jsou studenti Střední školy André Citroëna z Boskovic, bude lektorkou OVK Brno veřejnosti představen workshop Ghetto Lodž, který má ŽMP ve své vzdělávací nabídce, včetně ukázek z filmu Ghetto jménem Baluty. Vstup volný.

úterý 14. 2. v 18 hod.: Život a tvorba architekta Ernsta Wiesnera. Přednáška historičky architektury Zuzany Ragulové představí stavby jednoho z nejvýznamnějších brněnských architektů období první republiky. Wiesner se stal autorem nespočtu vil a veřejných budov, z těch nejznámějších jmenujme např. brněnské krematorium, Palác Morava nebo vilu Stiassni. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 16. 2. v 18 hod.: Makabi včera – Makabi dnes. Stejnojmennou knihu (vydalo občanské sdružení Magen), která je pohledem do historie i současnosti židovské tělovýchovy a sportu, představí její autor Peter Bučka. Akce se koná ve spolupráci s Židovskou obcí Brno. Vstupné 30 Kč.

neděle 19. 2. v 10,30 hod.: Slavnost plodů přichází. Únorová dílna pro děti s dospělým doprovodem se bude konat ve znamení židovského svátku Tu bi-švat neboli Nového roku stromů. Pro zájemce bude připravena nejen ochutnávka symbolických plodů, které k oslavě svátku patří, ale především výtvarné tvoření, ke kterému budou použity luštěniny. Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na brněnském židovském hřbitově. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 23. 2. v 17,30 hod.: Kde se vzal židovský národ? Dějiny Židů z pohledu tradičního judaismu. Od čeho Židé odvozují svůj původ, čím je dán jejich vztah k Zemi Jisraele a jeho posvátným místům? Proč tradiční Židé dodržují náboženské předpisy, které se mohou zdát v 21. století zbytečné? Na tyto otázky odpoví přednáška Chaima Kočího, rituálního správce Nového židovského hřbitova v Praze. Vstupné 30 Kč.

úterý 28. 2. v 18 hod.: Domy věčnosti IV – Slavkov u Brna, Bučovice, Koryčany, Dambořice. V dalším pokračování přednáškového cyklu představí Helena Bretfeldová čtveřici menších, ale zajímavých pohřebišť situovaných na jihovýchod od Brna. Všechny čtyři se nacházejí v ostře svažitém terénu, byly založeny v rozmezí 17.–18. století a jejich nejcennější náhrobky jsou barokního typu. V rámci náhrobní symboliky této čtveřice hřbitovů bude představena různorodost kamenického zpodobnění dvou symbolů rodu levitů – tzv. levitské soupravy a figury lva. Vstupné 30 Kč.

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

Celý únor můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu nazvanou Boskovice – Lodž: Po stopách židovství Lodžského vojvodství. Jde o soubor fotografií, které vytvořili studenti Střední školy André Citroëna z Boskovic v rámci dotačního programu Do světa, který vyhlašuje Jihomoravský kraj. V říjnu loňského roku navštívili vyhlazovací tábor Osvětim I. a Osvětim II. – Birkenau, seznámili se s městem Lodž, ve kterém navštívili muzeum Radegast – železniční stanici, odkud byli odváženi židé do vyhlazovacích táborů na smrt, prošli i bývalé židovské ghetto… Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě a koná se ve spolupráci s Židovskou obcí Brno. Vstup volný.

Výstava Jak se žilo Židům v Norsku mezi lety 1851 a 1945 v Senátu Parlamentu České republiky

11. února 2017

Ústava Norského království byla od roku 1814 pod různými vlivy orientovaná protižidovsky a stanovovala zákaz vstupu Židů do Norska. V zemi panoval silný antisemitismus.

Proti těmto tendencím intenzivně vystupoval historik, filozof a pedagog Henrik Wergeland. V roce 1839 předložil návrh na zrušení protižidovských opatření, čímž započal dlouhý boj proti antisemitismu. Zrušení článku se nedočkal, zemřel dřív, než změna ústavy v roce 1851 vešla po čtyřech kolech jednání v platnost. Tím Norsko otevřelo dveře židovskému přistěhovalectví a většina současných norských Židů jsou potomci těchto přistěhovalců.

Výstava líčí osudy Židů, kteří do Norska uprchli před terorem a pronásledováním. Z Čechů jsou nejznámějšími Leo Eitinger z Lomnice u Tišnova (světově uznávaný psychiatr) a Otto Eisler, významný architekt purismu a funkcionalismu z Brna. Oba byli po obsazení Norska nacisty uvězněni a deportování do koncentračního tábora Osvětim, který přežili.

Autorem libreta výstavy je Židovské muzeum v Oslo, partnerská organizace Židovské obce Brno, která výstavu zhotovila. číst dále »

Leden 2017

21. prosince 2016

čtvrtek 10. 1. v 17 hod.: Mám se v Terezíně velice dobře…? Arteterapeutická vernisáž k dětským kresbám, které vznikly v rámci soutěže vyhlášené Památníkem Terezín. Podvečer, ve kterém se každý může navrátit k tomu, co je mu přirozené a co už téměř zapomněl – kreativní a relaxační činnosti s barvami. Program pro všechny bez rozdílu věku vedou lektorky OVK. Vstup volný.

čtvrtek 12. 1. v 18 hod.: Dějinami německé židovské literatury. Židé byli podstatnou součástí dějin Evropy od raného středověku po současnost. Jejich duchovní i existenční situaci a vztah „hostitelských“ národů k nim popisují různé akademické disciplíny. Patří sem i literární historie, která si všímá zobrazování života židů v literatuře. Germanistka Ingeborg Fialová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se bude v úvodní přednášce nového cyklu věnovat dějinám německy psané židovské literatury. Provede posluchače jejími nejvýznamnějšími obdobími od středověku po moderní dobu. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 19. 1. v 18 hod.: Jak přišli židé do Finska? Počátky židovského osídlení Finska jako důsledek politických rozhodnutí a diskriminace, židovské památky ve Finsku a současný život finských židovských obcí budou námětem přednášky Václava Freda Chvátala. Vstupné 30 Kč.

neděle 22. 1. v 10,30 hod.: Chala aneb Příběh svátečního chleba.  Na kreativní dílně pro děti s dospělým doprovodem nečeká jenom kulinářský zážitek, ale také povídání o svátku šabat. Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na brněnském židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč.

úterý 24. 1. v 18 hod.: Každodennost v městě Brně v meziválečném a válečném období – Brno jako multietnické a multikulturní město. Přednáška etnoložky Jany Noskové bude vycházet z písemných autobiografických materiálů a rozhovorů vedených pomocí metody orální historie. Zaměří se na soužití různých etnických a náboženských skupin v Brně včetně vzpomínek na jeho židovské obyvatele. Vstupné 30 Kč.

úterý 31. 1. v 18 hod.: Domy věčnosti III – Moravský Krumlov, Dolní Kounice, Ivančice. Ve třetím pokračování přednáškového cyklu Heleny Bretfeldové o moravských židovských hřbitovech budou představeny hřbitovy nacházející se v oblasti jihozápadně od Brna; nejstarší zachovalé moravské židovské pohřebiště v Ivančicích s cenným souborem 1800 náhrobků ze čtyř století ozdobených bohatou symbolikou a s nově opravenou obřadní síní, malebný hřbitov v Dolních Kounicích ze 17. století a ještě o století starší pohřebiště v Moravském Krumlově. Přednášející ozřejmí také tradiční náhrobní symbol stočeného hada požírajícího vlastní ocas – urobora, zastoupeného na macevách všech tří moravských hřbitovů. Vstupné 30 Kč.       

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

Celý leden můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu nazvanou Mám se v Terezíně velice dobře…? Jde o vítězné práce žáků základních a středních škol vzešlé ze stejnojmenné soutěže vyhlášené Památníkem Terezín. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.