Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

zmp_tmbŽidovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
jitka.kralova@jewishmuseum.cz
tel.: , tel. i fax: 544 509 651 – 2
www.jewishmuseum.cz

Únor 2017

11. února 2017

čtvrtek 2. 2. v 17 hod.: Boskovice – Lodž: Po stopách židovství Lodžského vojvodství. Na vernisáži výstavy fotografií, jejímiž autory jsou studenti Střední školy André Citroëna z Boskovic, bude lektorkou OVK Brno veřejnosti představen workshop Ghetto Lodž, který má ŽMP ve své vzdělávací nabídce, včetně ukázek z filmu Ghetto jménem Baluty. Vstup volný.

úterý 14. 2. v 18 hod.: Život a tvorba architekta Ernsta Wiesnera. Přednáška historičky architektury Zuzany Ragulové představí stavby jednoho z nejvýznamnějších brněnských architektů období první republiky. Wiesner se stal autorem nespočtu vil a veřejných budov, z těch nejznámějších jmenujme např. brněnské krematorium, Palác Morava nebo vilu Stiassni. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 16. 2. v 18 hod.: Makabi včera – Makabi dnes. Stejnojmennou knihu (vydalo občanské sdružení Magen), která je pohledem do historie i současnosti židovské tělovýchovy a sportu, představí její autor Peter Bučka. Akce se koná ve spolupráci s Židovskou obcí Brno. Vstupné 30 Kč.

neděle 19. 2. v 10,30 hod.: Slavnost plodů přichází. Únorová dílna pro děti s dospělým doprovodem se bude konat ve znamení židovského svátku Tu bi-švat neboli Nového roku stromů. Pro zájemce bude připravena nejen ochutnávka symbolických plodů, které k oslavě svátku patří, ale především výtvarné tvoření, ke kterému budou použity luštěniny. Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na brněnském židovském hřbitově. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 23. 2. v 17,30 hod.: Kde se vzal židovský národ? Dějiny Židů z pohledu tradičního judaismu. Od čeho Židé odvozují svůj původ, čím je dán jejich vztah k Zemi Jisraele a jeho posvátným místům? Proč tradiční Židé dodržují náboženské předpisy, které se mohou zdát v 21. století zbytečné? Na tyto otázky odpoví přednáška Chaima Kočího, rituálního správce Nového židovského hřbitova v Praze. Vstupné 30 Kč.

úterý 28. 2. v 18 hod.: Domy věčnosti IV – Slavkov u Brna, Bučovice, Koryčany, Dambořice. V dalším pokračování přednáškového cyklu představí Helena Bretfeldová čtveřici menších, ale zajímavých pohřebišť situovaných na jihovýchod od Brna. Všechny čtyři se nacházejí v ostře svažitém terénu, byly založeny v rozmezí 17.–18. století a jejich nejcennější náhrobky jsou barokního typu. V rámci náhrobní symboliky této čtveřice hřbitovů bude představena různorodost kamenického zpodobnění dvou symbolů rodu levitů – tzv. levitské soupravy a figury lva. Vstupné 30 Kč.

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

Celý únor můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu nazvanou Boskovice – Lodž: Po stopách židovství Lodžského vojvodství. Jde o soubor fotografií, které vytvořili studenti Střední školy André Citroëna z Boskovic v rámci dotačního programu Do světa, který vyhlašuje Jihomoravský kraj. V říjnu loňského roku navštívili vyhlazovací tábor Osvětim I. a Osvětim II. – Birkenau, seznámili se s městem Lodž, ve kterém navštívili muzeum Radegast – železniční stanici, odkud byli odváženi židé do vyhlazovacích táborů na smrt, prošli i bývalé židovské ghetto… Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě a koná se ve spolupráci s Židovskou obcí Brno. Vstup volný.

Výstava Jak se žilo Židům v Norsku mezi lety 1851 a 1945 v Senátu Parlamentu České republiky

11. února 2017

Ústava Norského království byla od roku 1814 pod různými vlivy orientovaná protižidovsky a stanovovala zákaz vstupu Židů do Norska. V zemi panoval silný antisemitismus.

Proti těmto tendencím intenzivně vystupoval historik, filozof a pedagog Henrik Wergeland. V roce 1839 předložil návrh na zrušení protižidovských opatření, čímž započal dlouhý boj proti antisemitismu. Zrušení článku se nedočkal, zemřel dřív, než změna ústavy v roce 1851 vešla po čtyřech kolech jednání v platnost. Tím Norsko otevřelo dveře židovskému přistěhovalectví a většina současných norských Židů jsou potomci těchto přistěhovalců.

Výstava líčí osudy Židů, kteří do Norska uprchli před terorem a pronásledováním. Z Čechů jsou nejznámějšími Leo Eitinger z Lomnice u Tišnova (světově uznávaný psychiatr) a Otto Eisler, významný architekt purismu a funkcionalismu z Brna. Oba byli po obsazení Norska nacisty uvězněni a deportování do koncentračního tábora Osvětim, který přežili.

Autorem libreta výstavy je Židovské muzeum v Oslo, partnerská organizace Židovské obce Brno, která výstavu zhotovila.

Zleva: tajemník Terje Englund, profesor Jan Žaloudík, velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner, předseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku doc. Peter Koliba.

Nad výstavou v senátu převzal záštitu prof. MUDr. Jana Žaloudík, CSc, z jehož dopisu uvádíme:

„Výstavu se podařilo instalovat v předsálí jednacího sálu Senátu PČR  komplexu Valdštejnského paláce v Praze na Malé Straně po dobu dvou týdnů ve dnech 10. až 23. ledna 2017. Na tomto místě se ve dvoutýdenních intervalech pravidelně střídají v gesci jednotlivých senátorů tematicky různě zaměřené expozice, které zachycují zejména kulturní a sociální stránky života v regionech napříč republikou.

Svým nadregionálním a nadnárodním pojetím byla tato výstava poněkud výjimečná, ale o to více zaujala. Ačkoli nejde o místo běžně veřejnosti volně přístupné, procházejí jím mnozí návštěvníci senátu a zvláště živým se stává ve dnech plenárního jednání Senátu od ranních až do pozdních večerních hodin, kdy na tomto místě čeká řada účastníků jednání z resortů, státních institucí, ale i společenských organizací a iniciativ a rovněž všudypřítomných zástupců celostátních médií.

Právě letošní lednové plenární jednání bylo velmi hojně sledované a navštívené, protože se na něm kromě jiného projednávaly po mnoho hodin až do pozdního večera zákony o národních parcích a tzv. protikuřácký zákon, které budily zájem veřejnosti i četné emoce. Čekající měli tedy dostatečný prostor i příležitost prohlédnout si také výstavu a zamyslet se nad jejím nadčasovým rozměrem, což podle mého sledování hojně využívali. Snad jim výstava svoji profesionální formou i obsažností na historickém modelu událostí ze vzdálenější a vyspělé země připomněla, že ani liberální demokracie není imunní proti doutnající xenofobii, antisemitismu, diskriminaci či násilným aktům v dobách nejen válečných, ale i mírových.

Možná jsme si právě v naší středoevropské metropoli, jejíž historii a kulturu po staletí neoddělitelně a nekonfliktně formovala také židovská komunita, mohli na základě vystavených faktů lépe uvědomit, že sociálně a eticky nijak nezaostáváme za mnohými zeměmi kladenými nám někdy za příklad svým rozvojem hospodářským i sociálním. A to i s vědomím slabin naší historie a rizik, která ani u nás nezmizela a mohou se velmi rychle projevit, pokud jim vědomě a trvale nečelíme.

Bylo jistě potěšující, že hned první den výstavy projevila eminentní zájem o návštěvu výstavy Její excelence paní velvyslankyně Norského království. Bylo nám spolu s předsedou našeho výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ctí ji výstavou osobně provést a hovořit s ní o nepochybném smyslu a významu této akce.

Je jisté, že i přes výjimečné neshody, třeba ve známé kauze dětí odebraných české matce norskými úřady do výchovy v norské rodině, se obě naše země plně shodují na hodnotách, které kromě jiných prosazoval právě norský básník, historik, filosof, botanik a pedagog Henrik Wergeland, jehož jméno je v podtitulu výstavy Wergelandův odkaz.

Je nepochybné, že právě kulturně a sociálně rozvinuté státy Evropy nesou velkou morální odpovědnost za vývoj naší civilizace založené na otevřenosti, humanismu, toleranci a mírové spolupráci. Bylo nám potěšením, že jsme vytvořením prostoru pro výstavu mohli právě v Senátu PČR, označovaném za pojistku česko-moravsko-slezského demokratického zákonodárství, vyslat signál také o našich postojích a názorech a jsme za tuto spolupráci iniciátorům z brněnské židovské obce vděčni.“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor v obvodu 55 Brno- venkov a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Leden 2017

21. prosince 2016

čtvrtek 10. 1. v 17 hod.: Mám se v Terezíně velice dobře…? Arteterapeutická vernisáž k dětským kresbám, které vznikly v rámci soutěže vyhlášené Památníkem Terezín. Podvečer, ve kterém se každý může navrátit k tomu, co je mu přirozené a co už téměř zapomněl – kreativní a relaxační činnosti s barvami. Program pro všechny bez rozdílu věku vedou lektorky OVK. Vstup volný.

čtvrtek 12. 1. v 18 hod.: Dějinami německé židovské literatury. Židé byli podstatnou součástí dějin Evropy od raného středověku po současnost. Jejich duchovní i existenční situaci a vztah „hostitelských“ národů k nim popisují různé akademické disciplíny. Patří sem i literární historie, která si všímá zobrazování života židů v literatuře. Germanistka Ingeborg Fialová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se bude v úvodní přednášce nového cyklu věnovat dějinám německy psané židovské literatury. Provede posluchače jejími nejvýznamnějšími obdobími od středověku po moderní dobu. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 19. 1. v 18 hod.: Jak přišli židé do Finska? Počátky židovského osídlení Finska jako důsledek politických rozhodnutí a diskriminace, židovské památky ve Finsku a současný život finských židovských obcí budou námětem přednášky Václava Freda Chvátala. Vstupné 30 Kč.

neděle 22. 1. v 10,30 hod.: Chala aneb Příběh svátečního chleba.  Na kreativní dílně pro děti s dospělým doprovodem nečeká jenom kulinářský zážitek, ale také povídání o svátku šabat. Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na brněnském židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč.

úterý 24. 1. v 18 hod.: Každodennost v městě Brně v meziválečném a válečném období – Brno jako multietnické a multikulturní město. Přednáška etnoložky Jany Noskové bude vycházet z písemných autobiografických materiálů a rozhovorů vedených pomocí metody orální historie. Zaměří se na soužití různých etnických a náboženských skupin v Brně včetně vzpomínek na jeho židovské obyvatele. Vstupné 30 Kč.

úterý 31. 1. v 18 hod.: Domy věčnosti III – Moravský Krumlov, Dolní Kounice, Ivančice. Ve třetím pokračování přednáškového cyklu Heleny Bretfeldové o moravských židovských hřbitovech budou představeny hřbitovy nacházející se v oblasti jihozápadně od Brna; nejstarší zachovalé moravské židovské pohřebiště v Ivančicích s cenným souborem 1800 náhrobků ze čtyř století ozdobených bohatou symbolikou a s nově opravenou obřadní síní, malebný hřbitov v Dolních Kounicích ze 17. století a ještě o století starší pohřebiště v Moravském Krumlově. Přednášející ozřejmí také tradiční náhrobní symbol stočeného hada požírajícího vlastní ocas – urobora, zastoupeného na macevách všech tří moravských hřbitovů. Vstupné 30 Kč.       

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

Celý leden můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu nazvanou Mám se v Terezíně velice dobře…? Jde o vítězné práce žáků základních a středních škol vzešlé ze stejnojmenné soutěže vyhlášené Památníkem Terezín. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.

Prosinec 2016

27. listopadu 2016

čtvrtek 1. 12. v 17 hod.: Vernisáž výstavy fotografií Josefa Brauna. V 90. letech 20. století byly ve sbírkách Etnografického ústavu MZM, v nezpracovaném fondu fotografií, identifikovány deskové negativy Josefa Brauna, jejichž pozitivní zpracování prokázalo, že se jedná o mimořádný umělecký dokument. Josef Braun se narodil v rodině židovského obchodníka Salomona Brauna, studoval na německém gymnáziu v Uherském Hradišti a na vyšší škole v rakouském Modlingu, byl spoluautorem několika pivovarnických patentů, mecenášem a sběratelem lidového umění, žil v Jarošově a ve Vídni. Výstava představuje výběr fotografií zachycujících všední i sváteční život v několika obcích na jihovýchodní Moravě. Pozitivy z originálních skleněných negativů zpracoval Miroslav Myška. Výstava již byla uvedena v Praze, Kittsee, Martině a Povážské Bystrici, Utrechtu, Lvově a Gdaňsku. Vstup volný.

 

úterý 6. 12. v 18 hod.: Josef Braun – podnikatel a fotograf. J. Braun (18551929) byl především spolumajitelem prosperujícího rodinného pivovaru v Jarošově u Uherského Hradiště a významným členem uherskohradišťské židovské obce. Fotografii se věnoval pouze několik let na začátku 20. století. Přednáška Heleny Beránkové, kurátorky fotografické sbírky Etnografického ústavu MZM, provede zájemce soukromým životem J. Brauna a jeho rodiny, jejíž osud je signifikantní pro osud středoevropských Židů, a seznámí s širšími společenskými a historickými souvislostmi, které vedly ke vzniku ojedinělého fotografického dokumentu. Přednášku doplní projekce fotografií Josefa Brauna i jeho současníků (amatérů i profesionálů), kteří fotografovali stejné téma život venkovských komunit na jihovýchodní Moravě. Vstupné 30 Kč.

neděle 11. 12. v 16 hod.: Chanukové setkání s rabínem Sidonem ve vile Löw-Beer. Další program připravený ve spolupráci s vedením brněnské vily Löw-Beer, který tentokrát představí vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona jako poutavého vypravěče. Tématem jeho povídání bude židovský svátek Chanuka. Pozvání přijal i houslista Alexander Shonert, který doplní setkání svou hrou. Akce se koná ve Vile Löw-Beer v ulici Drobného 22.

pondělí 12. 12 v 18 hod.: Židé, křesťané, muslimové: Co se děje v dnešním světě? Současná světová situace vypadá hrozivě. Média všechny zahrnují zprávami o islámském terorismu a hrozbě  „střetu civilizací“. Jaké jsou kořeny a souvislosti současné napjaté situace? Můžeme ji nějak ovlivnit, a pokud ano, jak? Přednáší kulturoložka a hebraistka Terezie Dubinová. Přednáška se koná ve spolupráci s KVC RF při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 15. 12. v 18 hod.: Královédvorská rodina Sochorů a její spolupráce s významnými umělci. Textilní továrna Sochor byla založena v roce 1904 a v meziválečném období patřila mezi nejvýznamnější podniky v Československu. S růstem továrny rostl i společenský status rodiny Sochorovy a potřeba reprezentace. Na přestavbě jejich vily a zařízení interiérů se podíleli slavní čeští umělci. V další přednášce z cyklu Židovská meziválečná architektura, kterou uvede Zuzana Ragulová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, zazní, kteří umělci to byli a jaké další realizace pro rodinu Sochorovu ve Dvoře Králové nad Labem vznikly. Vstupné 30 Kč.

neděle 18. 12. v 10,30 hod.: Zázrak světla. Svátek Chanuka připomíná legendární zázrak při opětovném vysvěcení druhého Chrámu po vítězném povstání Makabejských. Na tvořivé dílně pro děti s rodiči se účastníci podrobněji seznámí s chanukovým příběhem a zkusí si vyrobit vlastní sváteční svícen. Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na brněnském židovském hřbitově. Vstupné 30 Kč.

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

Celý listopad můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Josefa Brauna. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.

Listopad 2016

1. listopadu 2016

brnenska_synagogaúterý 8. 11. v 17 hod.: Synagoga v novém. Komentovaná podzimní prohlídka brněnské synagogy v ulici Skořepka 13. Synagoga prošla v posledních letech náročnou stavební a interiérovou rekonstrukcí a byla slavnostně otevřena v tomto roce vnesením nové Tóry. Jde o funkcionalistickou stavbu postavenou v letech 1934–1936 ortodoxním spolkem Agudas achim podle projektu architekta Otty Eislera, která je nejmladší synagogou na Moravě a ve Slezsku a je dnes jedinou sloužící původnímu účelu v rámci celého regionu. Vstupné 30 Kč.

pridalčtvrtek 10. 11. v 18 hod.: O magii slov a slovíček s profesorem Antonínem Přidalem. Spisovatel, novinář, básník, dramaturg, vysokoškolský pedagog a překladatel Antonín Přidal je mágem slov. Přeložil celou řadu knih z angličtiny, španělštiny a dokonce svébytnou mluvu přistěhovalců do Velké Británie. Jeho krédem je nutnost soustředit se na společného jmenovatele, kterým je vztah k jazyku, a to jak literárnímu, tak běžnému. Uvede také několik příkladů ze své překladatelské praxe a prozradí, co jej na možnosti překládat z jazyka do jazyka fascinuje. Besedu moderuje Erika Bezdíčková. Vstupné 30 Kč.

kociúterý 15. 11. v 18 hod.: Rozdílné přístupy a představy v rámci praktikování judaismu. Přednáška Chaima Kočího, předsedy Chevra kadiša ČR, která rozkryje různé směry v rámci židovské rituální praxe. Vstupné 30 Kč.


alefbetneděle 20. 11. v 10,30 hod.:
Alefbet. Alef a bet sice značí pouze dvě písmena hebrejské abecedy, ale společně se užívají pro označení slova abeceda. Na kreativní dílně určené dětem s dospělým doprovodem se účastníci programu seznámí se všemi písmeny hebrejského písma a zkusí si vyrobit vlastní vizitku s hebrejským přepisem svého jména. Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na brněnském židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč.

pojdmilymuj1úterý 22. 11. v 18 hod.: „Pojď, milý můj…“ Michal Bušek, kurátor právě probíhající výstavy v pražské muzejní Galerii Roberta Guttmanna, se ve své přednášce zaměří především na nejznámější výtvarná zpracování Písně písní a její nejvýznamnější česká a zahraniční bibliofilská vydání. Ve své prezentaci představí nejen vystavené exponáty, ale také díla a tisky, které se na výstavu nedostaly. Vstupné 30 Kč.

bauerčtvrtek 24. 11. v 17 hod.: Rodina Bauerova. Prosperita města Brna jako průmyslového centra v 19. století z velké části vyrostla na úspěšných podnikatelských aktivitách velkých židovských rodin především v oboru textilního průmyslu. Známá jsou jména Offermann, Schoeler, Gomperz, Löw-Beer a další. Poněkud v jejich stínu zůstává neméně významná rodina zakladatelů cukrovarnického impéria na Moravě – Bauerovi. Každý Brňan zná Bauerovu rampu nebo zámeček na výstavišti, méně se však ví o značném vkladu příslušníků rodiny do kulturní a společenské historie jihomoravské metropole. Přednáška Jany Čipákové se uskuteční ve společenském sále v Dominikánské ulici v rámci cyklu Žili a žijí tu s námi ve spolupráci s kulturním zařízením Městské části Brno-střed. Vstupné 20 Kč.