Úvod » Památky » Památky v Brně » Synagoga

Synagoga

Adresa:Skořepka 13
Brno-Střed
60200

Otevírací doba

Vstup do synagogy je možný pouze pro skupiny s průvodcem po předchozím objednání:

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, pobočka Brno
Tel: +420 530 317 651
brno@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz


Historie a současnost

w2

Synagoga se nachází v řadové zástavbě převyšujících domů na ulici Skořepka v katastrálním území Trnitá, Brno-střed. Je jedinou synagogou, která z původních čtyř brněnských svatostánků zůstala. V současnosti je i jedinou plnohodnotnou synagogou na území Moravy a Slezska, která má rabína a slouží k duchovním účelům.

Byla postavena z prostředků získaných finanční sbírkou ortodoxních židovských spolků zastřešených Společenstvím bratří (Agudas Achim). Na stavbu také přispěla brněnská židovská obec a ještě i některé sionistické organizace. Důvodem zřízení nové synagogy byla nedostatečná kapacita svatostánku na ulici Křenová (naproti přes ulici), využívaného převážně haličskými Židy, kteří se v počtu přibližně šestnácti tisíc usadili v Brně, kam unikli před útrapami první světové války.

w11Zadavatelé stavby si projekt objednali u židovského architekta Otty Eislera a realizaci u rodinné Eislerovy stavební firmy. Architektu Ottovi Eislerovi se podařilo mistrovsky skloubit ortodoxní požadavky náboženského rituálu se strohou jednoduchostí budovy navržené v puristickém architektonickém stylu. Vlastní realizace stavby proběhla velmi rychle. Synagoga byla 25. srpna 1936 zasvěcena a následně předána do užívání. Není bez zajímavosti, že s největší pravděpodobností byla ještě v roce 1939 souběžně provozována i původní haličská modlitebna.

Nová synagoga byla provozována za nacistické okupace až do roku 1941. V následujícím roce byla přeměněna na skladiště. Vnitřní vybavení, liturgické textilie, Tóry i hlavní lustry byly odvezeny a nebyly už navráceny.

Po skončení druhé světové války byla synagoga na Skořepce, jediná, která nebyla zničena, obnovena zdecimovanou židovskou komunitou. Hlavní modlitební sál byl vybaven zdobnými dřevěnými lavicemi ze synagogy na Ponávce, která byla zasažena bombou. Přibyl i další mobiliář, jehož původ není znám. K bohoslužbám byla zasvěcena 6. září 1945.

Interiér s náhradním mobiliářem po roce 1945

Budova postupně chátrala, přestože prodělávala určité rekonstrukční zákroky. Provedené zásahy navíc ne vždy respektovaly architektonickou čistotu vytvořenou Ottou Eislerem.

V roce 2013 přijala Židovská obec Brno zásadní rozhodnutí – synagogu stavebně, interiérově i duchovně obnovit. Zpracováním architektonického záměru byl pověřen Ing. arch. Petr Bureš.

V letech 2013–2015 byla budova rekonstruována firmou Design By Hy, s.r.o. za finanční podpory grantu ROP Jihovýchod se spolufinancováním židovskou obcí.

Obvodové zdivo bylo chemickou cestou sanováno proti vlhkosti. Kvalifikovanými restaurátory byl proveden stratigrafický průzkum a dle toho byly restaurovány dveřní i okenní výplně v původním barevném ladění. Restaurovány byly i terasové podlahy a schody. Stejný postup byl aplikován i u vnitřní výmalby, kde bylo zjištěno, že stěny byly prvotně tónované ve světlém okru a stropy i podhledy, symbolizující nebesa, v lomené světle modré. Stejné průzkumné metody byly využity i při obnově fasády.

w6Rozsáhlou obnovu postoupilo také sociální zázemí, které bylo citlivě rozšířeno novou přístavbou. Přibylo i nové schodiště do dvora. Dvůr byl moderně upraven, doplněn o osvětlení a vystavěna prostorná suka (stánek pro svátky Sukot).

Velmi rozsáhlou opravu prodělala střecha, včetně položení nové kvalitní krytiny. Při rozkrytí pláště bylo zjištěno, že někdy dříve byl sklon střechy navýšen, pravděpodobně z důvodu zatékání do budovy. Vlastní konstrukce je provedena z dřevěného trámoví opírajícího se o dva ocelové nosníky.

V letech 2015–16 byl za podpory grantu EHP, s finanční spoluúčastí židovské obce, úspěšně uveden do původního stavu i interiér synagogy. Projektant obnovy, architekt Petr Bureš, vycházel z dochovaných dobových fotografií.

V budově bylo nejdříve restaurováno osvětlení. Dva provizorní hlavní lustry byly nahrazeny novými kruhovými niklovanými replikami dřívějších lustrů z brněnské dílny Ley Raisové.

w12Kopie původních lavic byly firmou Design By Hy, s.r.o. vyrobeny z bukového masivu kombinovaného s kvalitní bukovou překližkou. Tímto bylo vytvořeno 102 míst na galerii žen, 146 míst v přízemí hlavní modlitebny a do čela, na východní zeď, nově umístěno 14 křesel pro představené obce a čestné hosty. Celkově v hlavní modlitebně vzniklo 262 míst k sezení.

Ze stávajícího nepůvodního vybavení byly ponechány a odborně zrestaurovány dva stoly bimy, pultík amud a stolek pod chanukiji. Lavice, kterými byla synagoga v roce 1945 nouzově vybavena, byly darovány společnosti Matana k použití do prázdných synagog.

Velmi cenným počinem bylo zakoupení sedmi nových synagogálních textilií, zhotovených na zakázku renomovanou americkou firmou Penn&Fletsher podle umělecké předlohy výtvarníka Marka Podwala. Vedle Staronové synagogy v Praze a několika málo synagog ve světě má brněnská obec unikátní sadu textilií od tohoto uznávaného umělce.

tora2-1Tím nejdůležitějším pro členy Židovské obce Brno bylo pořízení nové Tóry (Pět knih Mojžíšových na pergamenovém svitku), kterou napsal rabín písař Moshe Flumenbaum z Izraele. Korunu, štít a ukazovátko zhotovil ze stříbra mistr Zdeněk Linka z Jablonce nad Nisou.

Slavnostním aktem dopsání nové Tóry a jejím vnesením 17. ledna 2016 do synagogy, byl završen proces její celkové rekonstrukce.

Náročnou obnovou budovy i interiéru byla brněnská synagoga přiblížena původnímu stavu, jak ji vyprojektoval architekt Otto Eisler. Tím se svatostánek znovu zařadil mezi klenoty moderní architektury.
Foto: Libor Teplý
Foto původního interiéru a tóry: archiv