Úvod » Obec » JAS Agentura domácí péče

JAS Agentura domácí péče

JAS_logoPosláním Agentury JAS je pomoc člověku v obtížné životní situaci způsobené věkem, nebo nepříznivým zdravotním stavem.

Cílem je pomocí výkonu pečovatelské služby umožnit klientům, kteří se v důsledku svého věku či zdravotního stavu dostali do nepříznivé sociální situace a nejsou schopni vlastními silami zabezpečit péči o vlastní osobu i domácnost, vést důstojný a plnohodnotný život ve vlastním sociálním prostředí přizpůsobený jejich potřebám, návykům a životnímu rytmu. Snahou je pomocí výkonu činností definovaných v paragrafu 40 Zákona o sociálních službách uspokojení základních životních potřeb uživatelů s důrazem na kvalitu a předcházení sociálnímu vyloučení.

Cílovou skupinou jsou osoby žijící v Brně, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo chronického onemocnění či zdravotního postižení a  nejsou schopny pečovat o vlastní osobu, domácnost a zapojit se do běžného života. Péče se poskytuje se zvláštním zřetelem k potřebám osob přeživších holocaust, držitelů osvědčení podle zákona 255/1946 a židovské komunity.

Agentura byla založena při ŽOB 15. ledna 2004 díky finanční podpoře českého Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH), německého Fondu Budoucnosti (FB) a Židovské obce Brno. Název je zkratkou The Jewish Agency for Seniors (židovská agentura pro seniory). Agentura zabezpečuje pečovatelskou službu v domácím prostředí v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejícími předpisy.

Terénní pečovatelská služba je poskytována pracovníky s odpovídající kvalifikací. Obsah a rozsah služeb je vymezen Smlouvou o poskytování sociální služby.

Žádat o pečovatelskou službu může přímo budoucí uživatel, nebo kterákoliv jím pověřená osoba.

Základní činnosti:

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně
– pomoc při zajištění stravy
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na úřady

Poskytování základních činností a rozsah péče závisí na potřebách uživatele a kapacitních možnostech služby.

Pracovní doba:

Pondělí až neděle 07.00-19.00 hod. (365 dní v roce)

Fakultativní výkony:

– doprava k lékaři a na úřady osobním automobilem
– doprovod při vycházce

Další činnosti v rámci společensky aktivizačních činností: pořádání senior klubu, návštěvy dobrovolníků ŽOB.

Fakultativní úkony zabezpečujeme dle kapacitních možností pouze uživatelům využívajícím základní činnosti pečovatelské služby (viz výše).

Ceny sociálních služeb jsou určeny dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. s odvoláním na zákon č. 108/2006 Sb. Ceník je zájemci o službu předložen před podpisem smlouvy, je její přílohou spolu s pravidly poskytování služeb.

Další služby:

– Základní sociální poradenství telefonické nebo v kanceláři kontaktního pracoviště.

Odborné sociální poradenství je poskytováno telefonicky, ve vlastním sociálním prostředí klienta nebo v kanceláři kontaktního pracoviště.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakty:

Vedoucí: Eva Lenochová, Dis.
Mobil: 736 614 148

Sociální pracovnice: Bc. Jana Knoflíčková
Mobil: 739 344 122

Email: jas@zob.cz
Kancelář Agentury JAS – telefon: 544 509 670

Adresa: tř. Kpt. Jaroše 3, 4.poschodí


Naši donátoři:

Spolufinancováno z dotace města Brna Spolufinancováno Jihomoravským krajem
Spolufinancováno z prostředků Nadačního fondu obětem holocaustu Poskytování sociálních služeb židovským obětem nacistické perzekuce podporují granty Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. se sídlem v New Yorku, USA