Židovská obec Brno

Zemřel Ing. Pavel Fried

13.6.1930 – 2.6.2019

Pan Ing. Pavel Fried se narodil v Třebíči v rodině židovského obchodníka. Zde také v rodinném prostředí prožil dětství, které však bylo násilně ukončeno okupací. Z rasových důvodů musel opustit základní školu. Dospěl v Terezíně, kam byl v roce 1942 deportován s celou rodinou. Po válce se do svého rodného města vrátil pouze se svými rodiči a dědečkem, bez milované sestry a ostatních členů rozvětvené rodiny.

Ačkoli neměl dokončené základní vzdělání, nastoupil na střední školu, a jak sám občas žertoval, středoškolské vzdělání získal bez dokončení základní školní docházky. Po maturitě nastoupil povinnou vojenskou službu, avšak jako syn bývalého živnostníka u PTP. Po vojně se oženil a dálkově při zaměstnání studoval vysokou školu. Pracoval ve Výzkumném ústavu stavebních a zemních strojů jako konstruktér a později jako ekonom. Po roce 1989 založil s kolegy ze zaměstnání společnost BREN, s.r.o. a vedl ji až do roku 2002.

Opustil podnikatelskou činnost, aby se mohl aktivně podílet na životě brněnské židovské obce, v níž vykonával funkci místopředsedy a v období 2004-2012 funkci předsedy. Byl rovněž členem Rady a členem Prezidia Federace židovských obcí v České republice.

Svůj čas věnoval nejen brněnské židovské obci, ale rovněž propagaci židovství v rámci širší společnosti. Usilovně se věnoval přednáškám pro pedagogy, žáky a studenty, které seznamoval s osudy Židů v období holocaustu. Šíře jeho aktivit byla velmi pestrá, vykonávaná vždy s velkou péčí a opravdovostí. Brněnská židovská obec ho ocenila udělením „Pamětní medaile ŽOB Barucha Jakoba Placzka a Richarda Federa“ a město Třebíč ho jmenovalo čestným občanem „Za dlouholetou snahu a úsilí při obnově a zachování židovských tradic a propagaci třebíčských židovských památek zapsaných na seznamu UNESCO“.

Dílo, které za sebou svou prací zanechal, je odkazem pro budoucí život židovského společenství.

Loučíme se dnes s člověkem, který znamenal mnoho pro ty, kteří měli tu čest a štěstí, že se jejich životní cesty vzájemně setkaly. Loučíme se dnes s člověkem, který svým přemýšlivým způsobem v dobrém poznamenal každého, koho na své životní pouti potkal. Loučíme se dnes s člověkem, který nám všem bude chybět.

Rodině odešel tatínek, dědeček a pradědeček, nám ostatním kamarád a přítel.

Nechť je jeho duše přijata do svazku živých.


V Třebíči, 4. června 2019

Židovská obec Brno
 JUDr. Jáchym Kanarek, předseda